SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

Vizsgakövetelmények

 

„B” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012

 

A vizsga követelményei

A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

 rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel,

 a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában eljutott-e az önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére,

 gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.

A vizsgabiztos a forgalmi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a vizsgázó jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a kezdő járművezetőtől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében elvárható.

Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti meg-állás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően induljon el. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon győződjön meg a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba haladjon. Iránymutatás hiányában kövesse az út vonalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet kell vezetnie 50 percen keresztül.

A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak

 a vizsga elején el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végre-hajtandó ellenőrzéseket, napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők),

 a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a szakoktató tájékoztatása, útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül (Forgalmi vezetés a közúti forgalomban) melynek során

o A teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott 9 manőverezési feladat (M1-M9) közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt 4 feladatot sikeresen végre kell hajtania (Manőverezési feladatok):

 egyet az előremenetben történő a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül (M1-M2),

 egyet az hátramenetben történő a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül (M3-M4),

 egyet a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül (M5-M6),

 egyet a megfordulási manőverek feladatai közül (M7-M9).

A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manővereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.

 

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét elköveti

 közlekedési szabályt sért,

 a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni,

 veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz,

 a meghatározott feladatot harmadik javítás után sem képes a megfelelő módon végre-hajtani,

 az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja,

 az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja,

 a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul,

 balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia,

 figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól,

 a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani),

 nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga idő-tartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad,

 rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót,

 sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében,

 egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya),

 durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt,

 gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el,

 nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet,

 elveszti a jármű feletti uralmát,

 a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára, akár már egy kerékkel is),

 nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált,

 indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt,

 a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre,

 az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját,

 elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget,

 a közlekedési helyzetet nem ismeri fel,

 nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik,

 nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére,

 a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen,

 rendszeresen akadályozza a forgalmat,

 megtévesztő irányjelzést ad,

 a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál,

 rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra,

 a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti,

 várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet,

b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – tíznél többet követ el.

A vizsga ismeretanyaga

Az alapoktatás eredményeként megtanult, a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretek, továbbá a személygépkocsi technikai kezelése és a manőverezési feladatok végrehajtása, továbbá a főoktatás eredményeként az önálló, biztonságos, környezetkímélő, szabályszerű közúti forgalomban történő közlekedés.

A vizsgázónak a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti ellenőrzéseket végre kell tudni hajtania a személygépkocsin, rendelkeznie kell az önálló közúti közlekedéshez szükséges jármű feletti uralommal. 


 

 Elindulás előtti teendők

 Ellenőrzési feladatok

o Követelmény

 A vizsgázó a forgalomba való indulás előtt végezze el a kötelezően előírt ellenőrzéseket (rendszámtábla, gumiabroncsok, kormányberendezés, világító és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzése a jármű elindításával és megállításával is).

 A vizsgázó helyezkedjen el megfelelően a gépkocsiban, állítsa be az ülést és a visszapillantó tükröket, kapcsolja be a biztonsági övet.

Hibavonalat kell adni, ha

 a vizsgázó a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan el tudta végezni.

 

Manőverezési feladatok

 

 M1 - Beállás várakozóhelyre jobbra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szem-közti sávba

preview

  M2 - Beállás várakozóhelyre balra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szem-közti sávba

preview

 M3 - Beállás várakozóhelyre jobbra hátra 90º-os szögben

preview

 M4 - Beállás várakozóhelyre balra hátra 90º-os szögben

           Törölték!

  M5 - Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben

preview

  M6 - Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben

preview

  M7 - Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás)

preview

  M8 - Megfordulás egy ívben („U” megfordulás)

preview      preview

  M9 - Megfordulás saroktolatással

 preview

Forgalmi vezetés a közúti forgalomban

 Elindulás, gyorsítás

o Követelmény

 Csatolja be a biztonsági övet, és a járművel egyenletesen, a szükséges jelzőberendezéseket, kezelőszerveket az előírásoknak megfelelően használva, körültekintően induljon el.

 Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből valamint a holttér ellenőrzésével győződjön meg az elindulás veszélytelenségéről.

 A járdaszegély (úttest széle) mellől kezdett elinduláskor az úttesten haladó járművek számára elsőbbséget kell biztosítani.

 Az úttestre várakozóhelyről, kapukijáróból kihajtáskor az úttesten haladó járműveken kívül a gyalogosoknak (kerékpárúton haladóknak) is elsőbbséget

kell adni, valamint irányjelzést kell adnia a forgalomba való bekapcsolódás irányának megfelelően.

 Kézifékkel rögzített járművel való elinduláskor a kéziféket úgy kell kiengedni, hogy a jármű hátragurulása az 50 cm-t ne haladja meg.

 

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

 a biztonsági övet nem csatolta be,

 a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli,

 a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el,

 nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan, vagy „erőszakosan”) indul el a járművel,

 a világítást szükség esetén nem kapcsolja be.

 Haladási sebesség megválasztása

o Követelmény

 A vizsgázó a járművel a forgalomba való bekapcsolódás után a megfelelő sebességfokozatokat használva egyenletesen és dinamikusan gyorsítva vegye fel a forgalom ritmusának megfelelő sebességet, de ne lépje túl az adott járműre és az adott útvonalra megengedett legnagyobb sebességet.

 Vegye figyelembe a forgalmi, időjárási, látási és az útviszonyokat, továbbá a jármű sajátosságait. Az igénybe vett úttest méretei, burkolata, útburkolati jelek, jelzőtáblák, jelzőfények, villamos sínek figyelembe vételével ismerje fel az úttest típusát, forgalmi rendjét. A körülményektől függően mindig olyan sebességet válasszon, hogy a jármű mozgása a közlekedés többi résztvevőjében ne keltsen bizonytalanságot cselekvési szándéka felől. Tartson biztonságos követési- és oldaltávolságot.

 A vizsgázó vezetés közben a kezelő és irányító berendezéseket a forgalmi helyzetnek, az elvégzendő manővernek megfelelően összehangoltan kezelje. Érzékelje a pedálokra gyakorolt erők hatását, azokat szükség szerint tudja módosítani.

 Fel- és visszakapcsoláskor a tengelykapcsoló pedált csak a „gázelvétel” után nyomja be és azután váltson sebességet. Az indító fokozat kapcsolása után a tengelykapcsoló pedált lassabban csúsztatva engedje fel, és ezzel egy időben fokozatosan adjon gázt, míg a magasabb fokozatok kapcsolásakor ezt a mozgást gyorsabban végezze el, ügyelvén arra, hogy a fokozat kapcsolása után a motor ne rángasson.

 Sebességváltáskor a járművel ne térjen el a szándékolt haladási iránytól.

 A vizsgázó a járművel az útkereszteződéseket olyan sebességgel közelítse meg, hogy a helyzet gyors felismerésével eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének, és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg, valamint szükség esetén meg is tudjon állni.

 Főútvonalon, vagy védett útvonalon haladva az útkereszteződésnél körültekintéssel kell vezetni, felkészülve arra, hogy esetleg lassítani és fékezni kell, vagy irányváltoztatást kell végezni, a főútvonalra vagy védett útvonalra kihajtó jármű miatt.

 Egyenrangú utak kereszteződésénél az út beláthatóságától függően fékezzen, kapcsoljon vissza, és ha indokolt tovább fékezve (cm-sebességgel, csúsztatott tengelykapcsolóval) haladjon úgy, hogy eleget tehessen az elsőbbségadási kötelezettségének. Ellenőrizze a balról érkező forgalmat is, hogy az onnan érkező járművet, valamint a közlekedő szándékát is felismerhesse.

 Kijelölt gyalogos átkelőhely közelében, valamint ahol a gyalogosok közlekedésére számítani lehet, a vizsgázó a járművel úgy haladjon, hogy meg tudjon győződni arról, hogy közlekednek-e ott gyalogosok, vagy várható-e, hogy a jármű odaérkezéséig az úttestre lépnek. Szükséges mértékben csökkentse a sebességet (fékezzen, ha szükséges kapcsoljon vissza, és fékkészenlétben tartsa a fékpedál felett a lábát), figyelje a gyalogosokat, ha indokolt, további lassítással vagy megállással tegyen eleget elsőbbségadási kötelezettségének. A jármű mozgása legyen összhangban elsőbbségadási szándékával.

 

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

 indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort,

 felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat,

 visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol,

 nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”,

 nem törekszik a forgalmi, időjárási, látási és útviszonyoknak, a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad),

 a követési távolságot helytelenül választja meg,

 álló járművek mellett a sebességhez mérten túl közel halad el.

 Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás

o Követelmény

 A vizsgázó a járművel a számára megadott útszakaszon az arra vonatkozó közlekedési szabályok figyelembevételével, a jobbra tartás szabályát ésszerűen alkalmazva, továbbhaladási szándékának megfelelő nyomvonalon haladjon. A lehetséges mértékben tartsa be a jobbra tartási kötelezettséget (az út szélén várakozó járművek közé ne hajtson be, mellettük lehetőleg legalább „ajtónyitásnyi” oldaltávolságot tartson). A választott forgalmi sávon belül a forgalom ritmusát vegye fel. Mozgása, nyomtartása mindig legyen összhangban a cselekvési szándékával.

 Cselekvése legyen előrelátó, kísérje figyelemmel a forgalom többi résztvevőjét (mögöttes forgalmat is), azok mozgását, illeszkedjék be a kialakult forgalom rendjébe.

 A sávváltoztatásokat irányjelzéssel, kellő körültekintés mellett (a mögöttes és az igénybe veendő sáv forgalma, és a jármű melletti forgalom figyelésével), a megfelelő sebesség megválasztásával határozottan kell végrehajtani.

 A kikerülést, előzést kellő körültekintés után – ha irányváltoztatással jár, a megfelelő irányjelzést alkalmazva, megfelelő szögben kihúzódva, határozottan hajtsa végre. Az előzendő jármű mellett, illetve a kikerülendő álló jármű, vagy egyéb akadály és a gyalogosok mellett biztonságos oldaltávolságot tartson.

 A biztonságos oldaltávolság megválasztásakor vegye figyelembe a saját és a közlekedési partnerek járműveinek sebességét, az úttesten haladó gyalogosok mozgását, a járművek menettulajdonságait és egyéb jellemzőit (pl. pótkocsis szerelvény, állati erővel vont jármű, egy nyomon haladók, stb.), az út-, időjárási és látási viszonyokat (síkos, sáros, gödrös út, oldalszél, stb.).

 A kanyarodásokat a kanyarodás szabályainak betartásával, a közúti jelzések figyelembe vételével hajtsa végre. Kanyarodási szándékát kellő körültekintés után előbb irányjelzővel jelezze, és csak azután fékezzen, illetve készüljön fel a manőverre. Ha előzetesen nem kötelező megállni, fékezés után kapcsoljon vissza, használja a motorféket, szükség szerint tovább fékezzen, és csak akkor gyorsítson ismét, ha meggyőződött a kanyarodás veszélytelenségéről. Vegye figyelembe az útkereszteződés és a járművének (más járműnek) a jellemzőit.

 Kanyarodáskor a kormánykereket folyamatosan, ha szükséges egymást váltó kezekkel a kanyar ívének és a jármű sebességének megfelelően forgassa. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, hogy csak nagyon lassan (cm-menettel lehet) haladni, a tengelykapcsolót csúsztassa.

 Útkereszteződés előtt a forgalmi rendet figyelembe véve a kanyarodási szándékának megfelelően soroljon be. Ha a besorolás irányváltoztatással (sávváltoztatással) jár, azt az ide vonatkozó szabályok betartásával hajtsa végre.

 

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

 kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen,

 jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti,

 kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik,

 irányváltoztatás előtt – amikor azt semmi nem indokolja – előbb fékez, és csak azután jelez,

 a mögöttes forgalmat nem rendszeresen (csak a manőverek alkalmával) ellenőrzi,

 a járműve melletti forgalmat nem kíséri figyelemmel,

 előzéskor, kikerüléskor hirtelen kormánymozdulattal (meredeken) húzódik ki,

 az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre,

 a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki,

 a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre,

 nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorolt be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja.

 Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzések adása, észlelése

o Követelmény

 A vizsgázó ismerje fel az úttest típusát, forgalmi rendjét, a rá vonatkozó közúti jelzéseket és azoknak megfelelően közlekedjen a járművel.

 Útkereszteződéshez közeledve tudnia kell, hogy haladási irányának megfelelően mi szabályozza az áthaladási elsőbbséget, a besorolást, a jobbra, vagy balra bekanyarodást.

 A helyzet gyors áttekintésével győződjön meg arról, hogy ki és hogyan (lassítással, vagy megállással) kötelezett az elsőbbségadásra.

 Elsőbbséggel rendelkező útvonalon, az útkereszteződés felé haladva fel kell ismernie az elsőbbségi viszonyát („Főútvonal” illetve az „Útkereszteződés alárendelt úttal” jelzőtábla). Az elsőbbségről lemondhat a vizsgázó, ha ezzel a forgalom többi résztvevőjének segíteni lehet. Le kell mondani az elsőbbségről minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt, vagy balesetet kell megelőzni, illetőleg elhárítani.

 Ha az útkereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás van, vagy a forgalmat rendőr irányítja, akkor annak jelzéseinek megfelelően kell cselekedni.

 Ha a forgalmat fényjelző készülékkel irányítják, a vizsgázó zöld jelzésnél győződjön meg arról, hogy az áthaladási, kanyarodási lehetőség valóban biztosított-e.

 A vizsgázónak tudnia kell, hogy mi a különbség a kör-, és a nyíl alakban világító zöld jelzés, valamint a kiegészítő fényjelzés között, mi a teendője jobbra és balra kanyarodás esetén.

 A fényjelző készülék sárga jelzésére a járművével álljon meg, ha a jelzést féktávolságon kívül kapja és ha a kereszteződés előtt biztonságosan meg tud állni. Ha a sárga jelzést féktávolságon belül kapja, törekedjen a kereszteződés mielőbbi elhagyására.

 A fényjelző készülék piros jelzésére álljon meg.

 Piros-sárga jelzés esetén járművével a kereszteződéshez közeledve – a közlekedési partnerek mozgását is figyelve – sebességét tartva (esetleg csökkentve) várja meg a zöld jelzést, és ha lehet megállás nélkül folytassa útját. Álló jármű esetén készüljön fel az indulásra, hogy zöld jelzésre egyenletesen, rángatás mentesen, gyorsítva tudjon elindulni.

 A fényjelző készülék villogó sárga jelzésénél fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítse meg járművével a veszélyes helyet, vagy út-kereszteződést. A veszély jellegétől függően cselekedjen, készüljön fel az esetleges megállásra is!

 A kereszteződésben, ha a forgalmat nem rendőr és nem is fényjelző készülék irányítja, akkor a közúti jelzőtáblák az irányadóak, vagy az egyenrangú utak kereszteződésére vonatkozó szabályok a meghatározóak. Ha az útkereszteződés előtt „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla van elhelyezve, akkor megállásra felkészülten kell a kereszteződést megközelíteni.

 Útkereszteződés esetén meg kell állni a kötelező megállás helyét jelző vonalnál (a vonal előtt), annak hiányában az útkereszteződésbe való behajtás előtt. A keresztező jármű forgalom elsőbbségének biztosítása után kellő körültekintéssel kell elindulni.

 Meg kell győződni arról, hogy a védett útvonalon haladnak-e járművek és elsőbbségüket – szükség esetén – ismételt megállással is meg kell adni. A kötelező megállás helyét jelző vonal hiányában ott kell megállni, ahonnan a keresztező forgalmat már látja, de nem zavarja (illetőleg akadályozza), és az elsőbbség megadása után biztonságosan folytathatja útját.

 Ha az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van elhelyezve, akkor a kereszteződést úgy kell megközelíteni, hogy a keresztező járműforgalom és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladó gyalogosok számára – ha kell megállással is – elsőbbséget tudjon adni.

 Kijelölt gyalogos-átkelőhely felé a járművel úgy haladjon, hogy szükség esetén megállással is biztosítani tudja a gyalogosok elsőbbségét, és e tekintetben őket a jármű sebességével ne tévessze meg. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen való áthaladáskor, illetve a megállás utáni elinduláskor a gyalogosok és a jármű között – a gyalogosok folyamatos haladására számítva – mindig kellő és biztonságos távolság legyen. Fokozott figyelemmel kísérje mozgásukat, magatartásukat, csak akkor gyorsítson, ha a kijelölt gyalogos átkelőhelyet, a „gyalogosok vonalát” elhagyta.

 Útkereszteződésben való kanyarodás közben a vizsgázó adjon elsőbbséget az azon úton áthaladó gyalogos számára, amelyre a járművel kanyarodik.

 A vizsgázó járművével vasúti átjáróhoz közeledve, annak jellegétől és beláthatóságától függően a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével csökkentse sebességét, fénysorompó esetén a villogó fehér jelzésnél is csak azután hajtson rá a vasúti átjáróra, ha az áthaladás veszélytelenségéről meggyőződött.

 A vizsgázó alkalmazza a jármű kivilágítására vonatkozó előírásokat.

 Az irányjelző működéséről az ellenőrző lámpa (hang) segítségével kell meggyőződni, majd figyelni, hogy azt mások is észrevették-e, és a jelzésre megfelelő módon reagáltak-e.

 Ha a vizsgázó elsőbbségéről lemond, a járművel úgy mozogjon, hogy annak sebessége összhangban legyen az elsőbbségadási szándékával. A vizsgázónak észre kell vennie a közlekedő partnerek hang-, fény-, vagy kézjelzését.

 

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

 a kereszteződés előtt – a körülményekhez képest – túlságosan távol kezd lassítani,

 a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel,

 a helyes besorolás után elsőbbségadás, vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné,

 a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál,

 piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra,

 tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel,

 a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”,

 kissé késve (vagy idejekorán), de nem félrevezetően ad irányjelzést,

 nem kellő ideig – rövid ideig – ad irányjelzést,

 nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek,

 a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál),

 a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen figyeli,

 a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza.

 

 Lassítás, megállás

o Követelmény

 A vizsgázó a járművet mindig az út-, látási- és forgalmi viszonyoknak megfelelően lassítsa. A lassítást gördülő fékezéssel hajtsa végre. Használja a visszatartó féket (motorféket). A vizsgázó tartsa be a lassítás (megállás) helyes technikai sorrendjét, amely fékezés, majd ha szükséges a tengelykapcsoló pedál benyomása, „finom” megállás. A forgalomból való „kiálláskor” kellő körültekintés mellett kapcsolja az irányjelzőt, és csak ezután kezdjen fékezni.

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

 a megálláskor a motort lefullasztja,

 a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani,

 lassítása nem egyenletes,

 nem megfelelő az irányjelzés és fékezés sorrendje,

 megállás előtt „üresbe” kapcsolja a sebességváltót („üresben” gurul).

 Forgalmi körülmények között elvégzendő egyéb feladatok

o Követelmény

 A vizsgázó a járművel annak sajátosságaitól függően végezze el a meghatározott manőverezési feladatokat.

 A közúti közlekedés szabályainak betartása mellett – a manővertől függően – közlekedés más résztvevőinek legfeljebb a zavarásával, illetve szükség esetén a rövid ideig történő akadályozásával lehet a feladatokat végrehajtani.

 Forgalmi szabályok gyakorlati alkalmazása

o Követelmény

 A vizsgázó a közlekedés általános rendelkezéseit a közúti jelzéseket, a járműközlekedésre vonatkozó szabályokat ismerje, tudja a gyakorlatban alkalmazni, és azoknak megfelelően közlekedjen. Itt kell értékelni és minősíteni azoknak a szabályoknak megfelelő műveletek, vagy manőverek végrehajtását, amelyek a korábbi minősítési pontoknál nem szerepeltek.

 Az értékeléskor a konkrét helyzetekben elkövetett hibákat, pontatlanul vagy helytelenül végrehajtott műveleteket, manővereket a szabálytalanság mértékétől függően kell mérlegelni.

 

 

 

 

 

Ha hasznosnak találtad az oldalt, kérjük klikkelj rá a szövegre, adj egy ★★★★★-os értékelést és ajánld másoknak is az oldalt!

Óriási köszönet előre is.

 

 

 

preview

vissza a főmenübe